« Wróć

Ocieplanie budynków a przepisy prawne i normy budowlane

 

Ocieplanie budynków to proces, który w ostatnich latach zyskał ogromną popularność.

Rosnące koszty ogrzewania, świadomość ekologiczna oraz dążenie do zwiększenia komfortu cieplnego w pomieszczeniach to główne czynniki napędzające rynek termomodernizacji.
 
Jednak prace związane z ocieplaniem budynków nie są wolne od regulacji prawnych i norm budowlanych, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa, efektywności energetycznej oraz ochronę zabytków.
 
W niniejszym artykule omówimy najważniejsze aspekty prawne i techniczne dotyczące ocieplania budynków.
 

Przepisy prawa budowlanego

Kluczowym aktem prawnym regulującym kwestie ocieplania budynków jest ustawa Prawo budowlane. Zgodnie z jej zapisami, prace związane z dociepleniem budynku mogą wymagać różnych formalności, w zależności od wysokości obiektu oraz zakresu planowanych robót.
 1. Budynki do 12 m wysokości
  Ocieplenie budynku o wysokości do 12 m nie wymaga ani pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia. Jednak należy pamiętać, że jeśli w ramach prac dociepleniowych planuje się wykonanie innych robót, takich jak wymiana stolarki okiennej, przebudowa balkonów czy zmiana parametrów otworów okiennych, wówczas może być wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia 
 2. Budynki powyżej 12 m, ale nie wyższe niż 25 m
  W przypadku budynków o wysokości powyżej 12 m, ale nie wyższych niż 25 m, ocieplenie wymaga dokonania zgłoszenia robót budowlanych. Zgłoszenie należy złożyć w odpowiednim organie administracji architektoniczno-budowlanej, co najmniej 21 dni przed planowanym rozpoczęciem prac
 3. Budynki powyżej 25 m wysokości
  Jeśli budynek przekracza 25 m wysokości, ocieplenie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Procedura ta jest bardziej skomplikowana i czasochłonna, ponieważ wymaga przedłożenia pełnej dokumentacji projektowej oraz uzyskania szeregu uzgodnień i opinii
Warto zauważyć, że powyższe regulacje dotyczą jedynie samego procesu ocieplania budynku. Jeśli w ramach prac termomodernizacyjnych planuje się wykonanie innych robót budowlanych, takich jak przebudowa czy rozbudowa obiektu, wówczas obowiązują odrębne przepisy i wymagania formalne.
 

Ocieplanie budynków zabytkowych

Szczególną kategorią są budynki wpisane do rejestru zabytków lub objęte ochroną konserwatorską na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 
W takich przypadkach, prace związane z ociepleniem wymagają uzyskania pozwolenia właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, wydanego na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
 
Ocieplanie budynków zabytkowych jest procesem wymagającym szczególnej ostrożności i poszanowania zasady "primum non nocere", czyli "po pierwsze nie szkodzić".
 
Wszelkie prace powinny być prowadzone z zachowaniem dotychczasowych walorów historycznych budynku oraz zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi. Często stosuje się specjalne materiały i technologie, które pozwalają na zachowanie oryginalnego wyglądu elewacji oraz zapewniają odpowiednią dyfuzję pary wodnej.
 

Normy budowlane dotyczące ocieplania

Poza regulacjami prawnymi, istotną rolę w procesie ocieplania budynków odgrywają również normy budowlane. Określają one wymagania techniczne, jakie muszą spełniać materiały izolacyjne, systemy ociepleń oraz sama technologia wykonania prac.

 1. Norma PN-EN 13500:2008 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie
  Norma ta określa wymagania dotyczące właściwości fizycznych, mechanicznych i chemicznych materiałów izolacyjnych stosowanych w budownictwie, takich jak styropian, wełna mineralna czy pianka poliuretanowa. Definiuje ona parametry, takie jak współczynnik przewodzenia ciepła, gęstość, wytrzymałość na ściskanie, nasiąkliwość wodą oraz odporność na czynniki atmosferyczne.

 2. Norma PN-EN 13499:2005 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie
  Norma ta dotyczy systemów ociepleń zewnętrznych składających się z materiałów izolacyjnych oraz zapraw klejących, tynków i innych elementów wykończeniowych. Określa ona wymagania dotyczące właściwości mechanicznych, fizycznych i chemicznych tych systemów, a także metody badań i kryteria oceny zgodności.

 3. Norma PN-EN 13500:2008 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie
  Norma ta określa wymagania dotyczące właściwości fizycznych, mechanicznych i chemicznych materiałów izolacyjnych stosowanych w budownictwie, takich jak styropian, wełna mineralna czy pianka poliuretanowa. Definiuje ona parametry, takie jak współczynnik przewodzenia ciepła, gęstość, wytrzymałość na ściskanie, nasiąkliwość wodą oraz odporność na czynniki atmosferyczne.

 4. Norma PN-EN 13499:2005 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie
  Norma ta dotyczy systemów ociepleń zewnętrznych składających się z materiałów izolacyjnych oraz zapraw klejących, tynków i innych elementów wykończeniowych. Określa ona wymagania dotyczące właściwości mechanicznych, fizycznych i chemicznych tych systemów, a także metody badań i kryteria oceny zgodności.

 5. Norma PN-EN 13500:2008 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie
  Norma ta określa wymagania dotyczące właściwości fizycznych, mechanicznych i chemicznych materiałów izolacyjnych stosowanych w budownictwie, takich jak styropian, wełna mineralna czy pianka poliuretanowa. Definiuje ona parametry, takie jak współczynnik przewodzenia ciepła, gęstość, wytrzymałość na ściskanie, nasiąkliwość wodą oraz odporność na czynniki atmosferyczne.

 6. Norma PN-EN 13499:2005 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie
  Norma ta dotyczy systemów ociepleń zewnętrznych składających się z materiałów izolacyjnych oraz zapraw klejących, tynków i innych elementów wykończeniowych. Określa ona wymagania dotyczące właściwości mechanicznych, fizycznych i chemicznych tych systemów, a także metody badań i kryteria oceny zgodności.
 
Przestrzeganie norm budowlanych ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia trwałości i efektywności wykonanych prac ociepleniowych. 
 
Stosowanie materiałów i systemów spełniających wymagane parametry gwarantuje nie tylko odpowiednie właściwości izolacyjne, ale również odporność na czynniki atmosferyczne, wilgoć oraz uszkodzenia mechaniczne.
 

Wymagania dotyczące efektywności energetycznej

Jednym z głównych celów ocieplania budynków jest poprawa ich efektywności energetycznej, a co za tym idzie – zmniejszenie zużycia energii na ogrzewanie i obniżenie kosztów eksploatacyjnych.
 
W związku z tym, istnieją określone wymagania prawne dotyczące minimalnych wartości współczynnika przenikania ciepła dla przegród budowlanych.
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, maksymalne dopuszczalne wartości współczynnika przenikania ciepła U dla przegród zewnętrznych budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego wynoszą:
 • Ściany zewnętrzne: U ≤ 0,25 W/(m2K)
 • Dachy, stropodachy i stropy nad przestrzeniami ogrzewanymi: U ≤ 0,20 W/(m2K)
 • Podłogi na gruncie: U ≤ 0,30 W/(m2K)
Powyższe wartości graniczne obowiązują w przypadku budowy nowych budynków oraz przebudowy lub remontu istniejących obiektów, jeśli prace obejmują ponad 25% powierzchni przegród zewnętrznych.
 
Warto jednak pamiętać, że im niższy współczynnik przenikania ciepła, tym lepsza izolacyjność termiczna przegrody, a co za tym idzie – mniejsze straty ciepła i niższe koszty ogrzewania.
 

Certyfikaty i aprobaty techniczne

Aby zapewnić wysoką jakość i bezpieczeństwo stosowanych materiałów i systemów ociepleniowych, producenci zobowiązani są do uzyskania odpowiednich certyfikatów i aprobat technicznych. Dokumenty te potwierdzają, że dany produkt spełnia wymagania określone w normach i przepisach budowlanych.
 1. Aprobata Techniczna ITB
  Aprobata Techniczna wydawana przez Instytut Techniki Budowlanej (ITB) jest jednym z najważniejszych dokumentów potwierdzających przydatność wyrobu budowlanego do stosowania w budownictwie. Aprobata określa zakres i warunki stosowania danego materiału lub systemu, a także wymagania dotyczące jego właściwości technicznych i bezpieczeństwa użytkowania.

 2. Certyfikat Zgodności
  Certyfikat Zgodności wydawany jest przez akredytowane jednostki certyfikujące i potwierdza, że dany produkt budowlany spełnia wymagania określone w odpowiednich normach zharmonizowanych lub krajowych. Certyfikat ten jest wymagany dla materiałów i systemów objętych obowiązkiem oznakowania CE.

 3. Deklaracja Właściwości Użytkowych
  Deklaracja Właściwości Użytkowych (DWU) jest dokumentem, który producent wyrobu budowlanego zobowiązany jest dołączyć do każdej partii towaru wprowadzanej na rynek. Deklaracja ta zawiera informacje o podstawowych właściwościach użytkowych wyrobu, takich jak izolacyjność termiczna, reakcja na ogień, wytrzymałość mechaniczna itp.

 

Posiadanie odpowiednich certyfikatów i aprobat technicznych jest gwarancją, że stosowane materiały i systemy ociepleniowe spełniają wymagane normy i przepisy, co przekłada się na bezpieczeństwo, trwałość i efektywność wykonanych prac termomodernizacyjnych.
 

Podsumowanie

Ocieplanie budynków to proces, który wymaga przestrzegania szeregu regulacji prawnych i norm budowlanych. Przepisy prawa budowlanego określają wymagania formalne, takie jak obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia, w zależności od wysokości budynku i zakresu planowanych prac. W przypadku budynków zabytkowych, niezbędne jest uzyskanie pozwolenia właściwego konserwatora zabytków.
 
Normy budowlane z kolei definiują wymagania techniczne dotyczące materiałów izolacyjnych, systemów ociepleń oraz samej technologii wykonania prac. Przestrzeganie tych norm gwarantuje trwałość, efektywność energetyczną oraz bezpieczeństwo wykonanych prac ociepleniowych.
 
Ponadto, istnieją określone wymagania dotyczące minimalnych wartości współczynnika przenikania ciepła dla przegród budowlanych, co ma na celu poprawę efektywności energetycznej budynków i zmniejszenie kosztów ogrzewania.
 
Aby zapewnić wysoką jakość i bezpieczeństwo stosowanych materiałów i systemów ociepleniowych, producenci zobowiązani są do uzyskania odpowiednich certyfikatów i aprobat technicznych, potwierdzających spełnienie wymaganych norm i przepisów.
 
Przestrzeganie obowiązujących regulacji prawnych i norm budowlanych jest kluczowe dla zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu ocieplania budynków oraz osiągnięcia zamierzonych korzyści, takich jak oszczędności na ogrzewaniu, poprawa komfortu cieplnego i ochrona środowiska naturalnego.

 

FORMULARZ 

 
 
 
 
 


Mamy 100%
zadowolonych Klientów
.

Dołącz do nich! Wypełnij formularz kontaktowy lub zadzwoń:    
   +48 505 012 600   

 

Bibliografia

 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z późn. zm.)
 2. "Ocieplenie budynku a formalności prawne" - Solvest, https://solvest.com.pl/ocieplenie-budynku-a-formalnosci-prawne/
 3. "Docieplanie budynków od wewnątrz – wymagania prawne i zalecenia do projektowania" - Izolacje.com.pl, https://www.izolacje.com.pl/artykul/sciany-stropy/252934,docieplanie-budynkow-od-wewnatrz-wymagania-prawne-i-zalecenia-do-projektowania
 4. "Ocieplanie budynków zabytkowych" - Renowator, https://renowator.pl/ocieplanie-budynkow-zabytkowych/
 5. PN-EN 13500:2008 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja
 6. PN-EN 13499:2005 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Systemy ociepleń zewnętrznych ze styropianu (ETICS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja
 7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

Zgoda na przekazywanie informacji handlowej

Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdziesz tutaj.